عاجز از فهم ذات خدا مهم ‌ترین معروف رسم مسلمانی ریشه فتنه ها از دیدگاه پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم علی علیه السلام، الگوی مبارزه با رانت خواری یار ظالم نباشیم

درباره معظم له

آیت فقاهت؛ کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ

6 سال قبل
0 4335 110 0

Video: آیت فقاهت؛ کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ

<p dir="RTL">جان بی جمال جانان میل جهان ندارد &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; *****&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد</p> <p dir="RTL">با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; *****&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد</p> <p dir="RTL">هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است &nbsp; &nbsp; &nbsp; ***** &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; دردا که این معما شرح و بیان ندارد</p> <p dir="RTL">سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***** &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد</p> <p dir="RTL">چنگ خمیده قامت می&zwnj;خواندت به عشرت &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ***** &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد</p> <p dir="RTL">ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ***** &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; مست است و در حق او کس این گمان ندارد</p> <p dir="RTL">احوال گنج قارون کایام داد بر باد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***** &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد</p> <p dir="RTL">گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***** &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; کان شوخ سربریده بند زبان ندارد</p> <p dir="RTL">کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***** &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد</p>

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد                 *****           هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد

با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم              *****           یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد

هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است       *****          دردا که این معما شرح و بیان ندارد

سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن                  *****          ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد

چنگ خمیده قامت می‌خواندت به عشرت         *****          بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد

ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز               *****          مست است و در حق او کس این گمان ندارد

احوال گنج قارون کایام داد بر باد                       *****          در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد

گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان    *****          کان شوخ سربریده بند زبان ندارد

کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ           *****          زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر